100 Borza Demm ghall-100 sena Socjeta’

Wahda mil-funzjonijiet primarji ta kull socjeta hija propju li tghin u taghti l-ghajnuna taghha fil-kommunita. Illum il-gurnata kulhadd jaf l-importanza tal-hin u kemm dan huwa prezzjuz. Daqstant importanti huwa id-demm, anzi ahjar, l-ghoti tad-demm. Nafu kemm jigu salvati nies bis-sahha ta dawn in-nies li jaghtu ftit min hinhom biex jaghtu il-hajja lura lil-dawk li jkollhom bzonn.

Ghaldaqstant is-socjeta qed torganizza private nhar il-Hamis 31 ta’ Marzu, li taahbat ukoll Festa Nazzjonali, biex flimkien imorru nghamlu dan il-gest daqstant nobli. Ix-xewqa tas-socjeta hija li nigbru 100 borza demm, li jisibolizaw il-100 sena tas-socjeta, socjeta li dejjem kienet hemm ghal-komunita.

Dawk kollha li jixtiequ jaghtu id-demm ghandhom jikuntatjaw lil-Anthony Muscat (Toni) fuq 79261744 jew lill- Sarah Agius fuq 99282476.

Kun parti mill-istorja.

#centurycelebrations

Borza Demm.jpg

 

 

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top