25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014

Kuncert Generali bi preparazzjoni ghal Akkademja Muzikali

Hekk kif qedin jumejn biss boghod mil -esekuzzjoni ta’ l-ewwel Akkademja Muzikali min banda Naxxarija gol Knisja Arcipretali tan-Naxxar, illum sar l-ewwel kuncert generali ghal din l-okkazjoni hekk specjali.

image

image

image

image

Parti mil program li l-banda ser tkun qed tesegwixxi huma il- Kantata “Bi Twelidek Rebbahtna” kif ukoll l-Antifona popolari, “Gloriosae Virginis Mariae”.

Din l’akkademja ija parti mic-celebrazzjonjiet f’gheluq il-25 sena mit-twaqqif tal-banda.