Attivitajiet, Aħbarijiet, Festi Centinarji

Il-Banda f’ Haz-Zebbug

Ghal sena ohra il-banda taghna qeghda taghti is-servizz taghha gewwa l-Festa ta San Filep gewwa Haz-Zebbug.

Il-banda misteniha tezegwixxi program Muzikali fuq il-plancier artistiku tas-Socjeta  12th May taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur MRO. Roderick Bugeja.

image