Attivitajiet tal-Milied 2016

Kif wieħed jista jara, l-Għaqda tagħna ija ferm attiva’ f’dan iz-zmien sabiħ tal- Milied b’diversi attivitajiet li qed torganizza. Hawn taħt hawn imnizzel il-lista ta’dawn l’attivitajiet.

Illejla- Party ta ringrazzjament ad Unur il-President tas-Socjeta, Hon. Dr. Michael Farrugia f’gheluq l-10 sena mil-presidenza tieghu fis-socjeta. – Il-membri registarti mas-socjeta huma mistiedna jattendu.

Ghada, 3 ta’ Dicembru- Uhud mill-bandisti tal-post ser jinghaqdu mal- bandisti tal-post tas- Socjeta Filarmonica Pinto, Qormi, La Vittoria, Mellieha , u Santa Katerina, Zurrieq, biex flimkien idoqqu carols fil-Christmas Village gewwa Santa Vernera, attivita’ organizzata mill-Agenzija Zghazagh. Il-baned taghna ser jifthu din l-attivita fl’10:00 am.

Is-Sibt 10 u l-Hadd 11 ta’ Dicembru. Is-Socjeta’ ser tama stalls fil-pjazzi fl’attivita’ organizzata mill-Kunsill Lokali tan-Naxxar, fl-attivita’, Ir-Rahal fil-Milied.

Sibt, 17ta’ Diċembru: Christmas Buffet Dinner l-ahhar attivita’ socjali ghas-sena centinarja!

Il-Ħadd, 18 ta’ Diċembru – il-Banda Zghazagh tezegwixxi Programm Muzikali gewwa is-Sala “8ta’ Settembru” tal-Assistent Surmast Christine Dimech. Fost affarijiet ohra ser ikun hemm ukoll l-priedka tal-Milied.

Is-Sibt, 24ta’ Dicembru- Fis-6.00pm il-Bandisti u Allievi tasl-Banda taghna ser jakkumpanjaw lit-tfal tal-muzew waqt il-purcissjoni tradizzjonali ta’ lejliet il-Milied, b’daqq ta Carols popolari.

IL-Erbgha, 28 ta’ Diċembru – Party tal-Milied għat-Tfal 

Tqassim ta’ rigali minn Father Christmas

 

Wirja: Ser titella’ wirja ta’ presepji fis-swali tal-kazin. Din ser  tinfetah fl-10 ta’ Dicembru u tibqa miftuha sal-1 ta Jannar.

Lotterija: Bhas senin l-imghoddija, f’dawn il-jiem tigi organizzata liotterija b’rizq l-attivitajiet li jsriu mis-Socjeta’.  Hudu sehem u ghinu inkomplu inkabbru l-isem tas-socjeta taghna.

Infakkrukhom li f’dan iz-zmien tingabar il-mizata annwali li qieghada ta 8Euro ghal sena jew 35Euro ghal hames snin. Nitolbu biex min qieghed lura jirregolariza ruhu wkoll. Minn jixtieq jisieheb ghal-ewwel darba jista jghamel dan bil-jasal wasla sal-kazin u ifittex membru tal-kumitat.

 

Min hawnhekk, il-President, L-Hon Dr. Michael Farrugia u il-Kumitat flimkien mas-sotto kumitati, jixtiequ jawguraw Milied hini u sena t-tajba lil Kulħadd.

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top