25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

Fond ieħor miksub għal-Għaqda tagħna

Il-proġett tas-Soċjeta bl'isem ta' "Mitt sena Soċjeta' Mitt sena storja" ġie magħzul mal-aqwa għaxar proġetti f'fond min SIS 2015 Grant maħruġ mil-Ministru ghad-Djalogu Socjali, Affarijiet tal-Konsumatur u Libertajiet Civili. Dan il-proġett ser inkunu nistgħu naraw il-frott tiegħi tul din is-sena taċ-ċentenarju. Nhar l-Erbgħa 3ta' Frar, 2016, dan il-fond ġie ippreżentat lill-Viċi President, is- Sur Vince… Continue reading Fond ieħor miksub għal-Għaqda tagħna

25 Sena Banda, Aħbarijiet

Ħarsa lejn is-sena 2014

Kien propju fis-seduta ġenerali li kienet saret nhar il-Ħadd, 7 ta’ Frar 1988, fejn tressqet għall-approvazzjoni quddiem il-membri tas-soċjetà mozzjoni biex tiġi ffurmata banda fi ħdan il-każin Vittorja. Għalkemm il-membri kienu vvotaw b’mod sigriet, il-mozzjoni għaddiet b’maġġoranza kbira u dan nistgħu ngħidu li kien il-bidu tal-banda Vittorja. Kien ftit iktar minn sena wara, jiġifieri nhar… Continue reading Ħarsa lejn is-sena 2014

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

Ikla ta’ ringrazzjament

Ghal sena ohra is-socjeta torganizza l'ikla ta' ringrazzjament lill-bandisti u allievi. Din is-sena is-socjeta' kienet qed ticcelebra il-25 sena mit-twaqqif tal-banda. Sena, li ghal dawn il-bandisti u allievi kienet impenjattiva immens nis-servizzi ta kull sena u programmi specjali li gew organizatti tul din is-sena. Il-President u il-kumitat jixtieq jirringrazzja min qih qalbu lill bandisti u… Continue reading Ikla ta’ ringrazzjament

25 Sena Banda, Aħbarijiet

Talent Zaghzugh 2014: Gheluq grandjuz tac-celebrazzjonijiet

Il-lejla is-socjeta ghalqet bil-kbir sena ta celebrazzjonijiet f-gheluq il-25 sena mit-twaqqif tal-banda Vittorja. F'sala ippakjata bin-nies l'allievi u il-bandisti tas-socjeta taw ezeguzzjoni perfetti fl-ispettaklu tal-lejla.

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

L-ahhar preparamenti ghat-Talent Zaghzugh 2014

Hekk kif f'dawn l-ahhar gimghat sar hafna xoghol min diversi attivisti tas-socjeta, illum qedin fl-ahhar ftit jiem u ix-xoghol beda jiehu il-forma finali tieghu. It-Teatru tal-oratorju illum ha il-forma originali tieghu fejn ser jospitta dan l-ispettaklu Naxxari. Il-kuncert ser issir nhar is-Sibt li gej u jibda fis-7:30. Kulhadd huwa mistieden u d-dhul huwa b'xejn.

25 Sena Banda, Aħbarijiet

Mistieden Specjali fl- Edizzjoni Specjali tat-Talent Zaghzugh 2014

Ghall- Edizzjoni Specjali tat-Talent Zaghzugh 2014 ta nhar is-Sibt li gej, ser ikun hemm il-Gitarista Naxxari ta fama nazzjonali Luke Agius maghruf ahjar bhala Lulu. Luke ser ikun qed jiehu sehem mal-banda waqt wahda mil-bicciet muzikali ippreparati ghal dan il-kuncert. Zgur li ha jkompli ikabbar l'ispettaklu fit-Talent Zaghzugh 2014, Edizzjoni Specjali tal-Milied, li ser issir… Continue reading Mistieden Specjali fl- Edizzjoni Specjali tat-Talent Zaghzugh 2014

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

Talent Żagħżugħ 2014 – Edizzjoni Speċjali tal-Milied.

Il-program annwali Talent Żagħżugħ, imtella' mil-Banda Żgħażagħ tal-Għaqda Mużikali Marija Bambina, Banda Vittorja tan-Naxxar, ha jsir nhar is-Sibt, 20 ta' Diċembru fit-Teatru tal-Oratorju tan-Naxxar.   Din is-sena kienet sena speċjali għal-banda tagħna fejn fiha ġie iċċelebrat il-25 sena mit-twaqqif tal-banda tagħha. Kienet sena mimlija attivitajiet mużikali kbar: insemmu il-program mużikali Grand Anniversary Concert li sar… Continue reading Talent Żagħżugħ 2014 – Edizzjoni Speċjali tal-Milied.

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

Jibdew il-Kuncerti tal-Banda ghat-12-il edizzjoni tat-Talent Zaghzugh

Wara li ghal dawn l-ahhar xahrejn kienu ghadejjien il-kuncerti fi gruppi zghar imsejjha Sectional Rehearsals, illum saret l-ewwel prova bil-banda taht ld-direzzjoni tal-Assistent Surmast Direttur, Christine Dimech. Hekk kif fadal biss ftit aktar min xahar ghal dan il-program tant mistenni, kollox jidher li miexi sew fejn mistenni spettaklu sabih ghal dawk kollha prezenti.Spettaklu xieraq ghaz-zmien… Continue reading Jibdew il-Kuncerti tal-Banda ghat-12-il edizzjoni tat-Talent Zaghzugh

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet

Titħabbar id-data għat- Talent Żagħżugħ 2014

Titħabbar id-data għat- Talent Żagħżugħ 2014 : Il-Ħadd 21 ta' Diċembru fis-18:30 ġewwa is-Sala tal-Oratorju   Kif inhu xieraq, is-Sena fejn fiha iċċelebrajna il-25 sena mit-twaqqif tal-banda, il-Kumitat flimkien mal-Kummissjoni Banda ħassew, li bħala għeluq ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet għandhu jkun il-program Talent Żagħżugħ, b'edizjoni speċjali tal-Milied. Talent Żagħżugħ huwa show mużikali imtella' mil-bandisti w allievi tas-Soċjeta li… Continue reading Titħabbar id-data għat- Talent Żagħżugħ 2014

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014

Dhul tal-Vara gon-nicca

Hekk kif ftit anqas min gimgha ilu konna qed niccelebraw jum il-festa, illum issir l'gheluq taghha billi wara il-quddies tas-7:00 tal-lejla ikun hemm purcissjoni gewwa il-knisja arcimatrici tan-Naxxar. Inheggu lil partitarji biex jattendu bil-gear tas-socjeta biex flimkien naghru l-ahhar tisliema lil patruna taghna, Marija Bambina.