Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live update: Dhul tal-Vara fin-nicca

20:00 Tibda il-funzjoni tad-dhul tal-vara fin-nicca. Ghad ta membri mid dilettanti tan-nar jerfaw fil-vara, kif ukoll membri tal-kumitati tal-ghaqdiet naxxarin 20:09 Tasal fl-ahhar dawra taghha 20:11 Titqed fuq il-balkun biex b'hekk jintkanta l-ahhar innu biex wara titpogga lura gon-nicca taghha. 20:15 Mat talba tas-Salve Reguba tintem il-Festa 2014.

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014

Dhul tal-Vara gon-nicca

Hekk kif ftit anqas min gimgha ilu konna qed niccelebraw jum il-festa, illum issir l'gheluq taghha billi wara il-quddies tas-7:00 tal-lejla ikun hemm purcissjoni gewwa il-knisja arcimatrici tan-Naxxar. Inheggu lil partitarji biex jattendu bil-gear tas-socjeta biex flimkien naghru l-ahhar tisliema lil patruna taghna, Marija Bambina.

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live update: Purcissjoni

19:00 tibda hierga il- purcissjoni u hekk kif harget il-vara ta Marija Bambina indaqet l Ave Maria fejn segwit kaxxa infernali mid dilettanti tan-nar 21:20 Jibda jinharaq in-nar tal-ajru fejn nistenew ukoll li jinharaq l akbar murtal. Min hawn u ftit iehor tasal il-vara quddiem il-kazin fejn jindaqqu xi innijiet mil-bandisti tal-post fost ammont kbir… Continue reading Live update: Purcissjoni

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Tasal l-istatwa!!!

Ghada kif waslet l'istatwa il-gdida, it-tieni wahda, ghal gol-pedestal ta Marija Bambina. Xoghol mil-isbah tas-soliti Chev. Michael u Chev. Adonai Camilleri Cauchi. Din l'istatwa ser tigi mikxufa u iprezentata illum ghal-habta tas 14:00, hekk kif il-marc ta filghodu jasal quddiem il-kazin. Din l'istatwa tiraprezenta ir-rebha, Vittorja!

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Jum il-Festa

Mat-tokka tal-qniepen fit-8am in-Naxxar qam ghal jumil-Festa tal Vitorja. Bnadar fini imtelghin fuq l'arbli tal-bjut naxxarin juri girnata ta ferh u celebrazzjoni. 8:00am Jinharqu l-ewwel sett ta murtali u murtaletti 9:26 Kollox lest biex fil-11am jibda il-marc ta filghodu. Ta min jghid li fl'ahhar tal-marc ghal habta tas-14:00ser tigi iprezentata statwa ohra ghal gol-pedestal tal-Vittorja.… Continue reading Live Update: Jum il-Festa

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update 2: Lejliet lejlieta

20:45 Jibda jinharaq in-nar tal-ajru 21:00 Jibda il-marc il-kbir. Daqs siegha u nofs ohra il-marc jasal quddiem il-kazin biex jinghaqad ma ghadd kbir ta partitarji li mbad jonhoq il-pjazza bi briju spettakolari 21:35 Tibda tinharaq il-kaxxa infernali 20:24 Ammont kbir ta partitarji u segwaci jingemghu quddiem il-kazin hekk kif fi ftit minuti ohra il-banda tasal… Continue reading Live Update 2: Lejliet lejlieta