Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Tintrama l-Faccata

Bhalissa qed tintrema wahda mil-isbah armar ta Faccata ta kazin jekk mhux ukoll l'isbah wahda go Malta. Din il-faccata giet armata ghal-ewwel darba 5 snin ilu f'gheluq il-20 sena mit twaqqif tal-banda u giet irgelata mil-kummisjoni zaghzagh ta dak iz-zmien. 22:31 22:49 Titlesta...

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Open Day fil-kamra tan-Nar

Wara l'interess kbir li qam dwar l'ammont sabih u l-kobor tal-murtali li shabna id-dilettanti tan-nar hadmu ghal-festa ta din is-sena, bhalissa ghadejjha open day fil-kumpless tan-nar ta' Lourdes. Din l'attivita ser tibqa ghadejha sa nofsinhar. Dan il-kumpless huwa tar-rahal ta San Gwann fejn shabna qeghdin ihallsu kerha u jahdmu in-nar kemm dak tal-ajru kif ukoll… Continue reading Live Update: Open Day fil-kamra tan-Nar

Attivitajiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update : Quddiesa ghaz-zaghzagh partitarji taz zewg ghaqdiet muzikali

9:28 Ghad sabih ta partitarji miz zewg ghaqdiet muzikali dalghodu ingabru biex ghal quddiesa immexiha mil-Arcipriet, Il-Kanonku Dun Evan Caruana, bi preparazzjoni ghal-Festa 2014. Fost l'affarijiet li semmha waqt lommelija, kienu ir-rispett lejn xulxin kif ukoll li ghandna niftakru li waqt li ahna qedin niccelevraw hemm min qed jigi ipersekwitat u maqtul minhabba il-fidi li… Continue reading Live Update : Quddiesa ghaz-zaghzagh partitarji taz zewg ghaqdiet muzikali

Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Hrug min-nicca

7:45: Jibda jinharaq is-salut mid-dilettanti tan-nar. Ammont sabih ta' nies jimlew il-pjazza tan- Naxxar jistenna il-bidu ta dan il-waqt specjali. 8:00 Tohrog issa il-vara ta Marija Bambina fuq iz-zuntier tal-knisja, u tibda tinharaq il-musketerija fejn isegwi wara kaxxa infernali. 20:09 Jibda il-qari dwar il-Madonna taht l' isfond tal-murtali li joholquu jkabbru l atmosfera ta festa.… Continue reading Live Update: Hrug min-nicca

Aħbarijiet, Festa 2014

Program tal-Festa 2014 – Online

Hekk kif it-tqassim tal-ktieb tal-festa fid-djar spiċċa, il-pubblikazzjoni issa ukoll tista titniżżel billi tidħlu hawnhekk. Kopja tal-ktieb tista tinġabar mil-bottegin tas-soċjeta' fil-gimgħat li ġejjien. Kull donazzjoni tkun apprezata.Pubblikazzjonijiet tal-Ktieb tal-festi mgħoddija tistagħu tarawhom billi tidħlu fis-sezzjoni tal-publikazzjonijiet taħt is-sezzjoni Multimedia fuq is-sit tas-soċjeta'.

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014

Quddiesa għal-partitarji żagħżagħ Naxxarin

Għal darboħra qegħed tiġi organizzata quddiesa ġewwa il-Knisja Arċipretali tagħna għal partitarji u żagħżagħ tan-Naxxar. Din ser tkun nhar il-Ħadd fit-8:30am. Inħeġġu liż-żagħżagħ kollha Naxxarin jattendu biex b'hekk nibdew il-Festa b'mod dinjituż u li nagħtu ġieħ lil Ommna Marija Bambina.Għal din il-quddiesa il-Kappilan u l-Kleru Naxxari Jixtieq u Jħeġġeġ liż-żagħżagħ jiġu bil-Gearijiet u Flokkijiet tas-soċjeta'… Continue reading Quddiesa għal-partitarji żagħżagħ Naxxarin

Aħbarijiet, Festa 2014

Informazzjoni:

Wara li tingħata il-barka sagramentali waqt il-quddies tal-ħruġ min-niċċa, fil-każin ser ikun hemm għal-bejgħ ammont ta' biljetti għal-attivitajiet kif ukoll cds u xi merchandise tas-soċjeta'. Inħeġukhom biex tgħinnu lis-soċjeta' ħalli ikolna festa oħra kbira! Ser ikun hemm għal bejgħ dawn:Biljetti tal-Attiviatjiet:BBQ tal-Festa -  € 15 Kbar € 7 Tfal Party tat-Tfal   - € 7Double-Decker tax-Xalata - € 20AlbumsInselmulek f'Jum Twelidek… Continue reading Informazzjoni:

Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Daqqu it-8 ta filghodu!

Hekk kif daqqaw it tokki ferieha tat-8 ta filghodu insteghmhat l-ewwel bomba u inharqu l-ewwel sett ta murtaletti mid -dilettanti tan-nar tas-socjeta taghna. B'hekk inghata il-bidu ghal-Festa 2014 hekk kif illejla tohrog il-vara ta Marija Bambina min gon-nicca taghha. Inheggu lil-partitarji tas-socjeta biex illejla jattendu ghal-hruq min nicca u jigu bil-flokkijiet tas-socjeta.

25 Sena Banda, Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Akkademja Muzikali…. memorabbli!

Hekk kif ghadha kif spiccat l'akkkademja muzikali gewwa il-knisja arcipretali tan-Naxxar, ma hemm xejn xi tghid hlief ... esekuzzjoni impekabbli, li tghat il- banda flimkien mal kor "Coro Bel Canto" , is-sopran Clare Caruana, it-tenur Charles Vincenti, il-baritonu Ivan Vella u ic-ckejkna Kacey Azzopardi taht id-direzzjoni tas-surmast taghna Roderick Bugeja. Serata fejn zgur mesghet il-qalb… Continue reading Akkademja Muzikali…. memorabbli!