Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live update: Lejliet lejlieta

Il-jum tant mistenni wasal! Ir-raguni il-ghalla  giet imwaqffa s-socjeta taghna sebah u ghal hafna partitarji ilu ghal hafna sieghat. Mis-sieghat bikrin ta dalghodu ghatt numeruz ta dilletanti tan-nar kienu ghaddejin bl'armar tan-nar tal-art ghal ispettaklu kbir tal-lejla. 8:00am Jinharqu l-ewwel sett ta murtali li jghattu bidu ghal dil gurnata specjali. 09:08 12:00 Jinharqu aktar murtali… Continue reading Live update: Lejliet lejlieta

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live update: Jum l-ewwel tridu

Jum li jghati l-bidu ghal-ahhar jiem tal-festa. Jum fejn il-banda taghna fit-8:30 ta filaxija tibda idoqq l-ewwel noti ferieha tal- Innu Marc quddiem il-kazib fejn imbad isegwi bdaqq marc brijuz u tghalaq din il-gurnata hekk specjali bil-loghob tan-nar tal-art mid-dilettanti taghha. Imma l-ewwel in-Naxxar iqum fit-8:00am b'sinjal ta ferh bil-hruq ta murtali mil-istess shabna dilletanti… Continue reading Live update: Jum l-ewwel tridu

Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Party tat-tfal

15:45 Kollox jinsab lest biex ftit ħin ieħor il-każin jilqa' il-fuq min 70 tifel u tifla partitarji tas-soċjeta tagħna fejn flimkien ser jaqsmu sagħtejn ta' divertiment, logħob, u ikel. Dan il-party huwa organizzat mil-Kummissjoni Banda  19:30 Success iehor... Party Tat-tfal 2014... 25 sena maghqudin, bit-tfal taghna mkabbrin

Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Tintrama l-Faccata

Bhalissa qed tintrema wahda mil-isbah armar ta Faccata ta kazin jekk mhux ukoll l'isbah wahda go Malta. Din il-faccata giet armata ghal-ewwel darba 5 snin ilu f'gheluq il-20 sena mit twaqqif tal-banda u giet irgelata mil-kummisjoni zaghzagh ta dak iz-zmien. 22:31 22:49 Titlesta...

Attivitajiet, Aħbarijiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update: Open Day fil-kamra tan-Nar

Wara l'interess kbir li qam dwar l'ammont sabih u l-kobor tal-murtali li shabna id-dilettanti tan-nar hadmu ghal-festa ta din is-sena, bhalissa ghadejjha open day fil-kumpless tan-nar ta' Lourdes. Din l'attivita ser tibqa ghadejha sa nofsinhar. Dan il-kumpless huwa tar-rahal ta San Gwann fejn shabna qeghdin ihallsu kerha u jahdmu in-nar kemm dak tal-ajru kif ukoll… Continue reading Live Update: Open Day fil-kamra tan-Nar

Attivitajiet, Festa 2014, LIVE UPDATE !

Live Update : Quddiesa ghaz-zaghzagh partitarji taz zewg ghaqdiet muzikali

9:28 Ghad sabih ta partitarji miz zewg ghaqdiet muzikali dalghodu ingabru biex ghal quddiesa immexiha mil-Arcipriet, Il-Kanonku Dun Evan Caruana, bi preparazzjoni ghal-Festa 2014. Fost l'affarijiet li semmha waqt lommelija, kienu ir-rispett lejn xulxin kif ukoll li ghandna niftakru li waqt li ahna qedin niccelevraw hemm min qed jigi ipersekwitat u maqtul minhabba il-fidi li… Continue reading Live Update : Quddiesa ghaz-zaghzagh partitarji taz zewg ghaqdiet muzikali