Meludia

Meludia huwa program  min kumpanija internazzjonali specjalizat fuq tghalliem online tal- padedologija tal-muzika li taghha, Joseph Calleja, it-tenur internazzjonali Malti, huwa ambaxxatur ta din il-kumpanija.

Dan il-program jghin u jghatti rizulatati pozitivi fuq is-sahha u jghin fil-psikologija ta dawk li juzawh u jikombina id-divertiment mat-tahrig muzikali mhux teatrali. Dan il-program qed jigi migjub b’xejn mil-Ministeru tal-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali, lil-Maltin kollha, hu huwa ghal uzu ta kulhadd, anke jekk mhux qed jistudja il-muzika.

Bit-thabrik tal-Kummissjoni Banda u il-Kumitat, il-banda taghna, wahda fost 11 ohra li qed niehdu sehem f’dan il-progett ha tkun min tal-ewwel li ser tkun qed tiprezenta dan il-program gewwa is-sala ‘8 ta’ Settembru’, nhar il-Erbgha, 11 ta’ Mejju fis-19:00.

Kif miktub, din il-presentazzjoni hija miftuha ghal-kulhadd u kulmin jixtieq jattendi ghandu jibghat email fuq banda@bandavittorjanaxxar.net bis-sugett ikun “Meludia” jew billi jkellem lil xi membru tal-kummissjoni banda, biex jiriserva post biex jigu mfassla ahjar kul ma hemm bzonn issir ghal din il-presentazzjoni.

Il-presentazzjoni ser tkun qed titwasal min professjonisti u hija interessanti ferm u mhux li wiehed ghandhu jitlef.

Ghal aktar informazzjoni tista tnizel dan id-dokument min hawnhekk.

Dan il-progett qed jigi imwasal lilna grazzi ghal Meludia, Ministeru tal-Gustizzja, Kultura u Gvern Lokali  kif ukoll min Meludia.

 

Ixxerja Fuq Il-Midja Soċjali

Applika biex tingħaqad magħna u Tkun Membru tas-Soċjetà

Attivitajiet li jmiss

Attivitajiet u Aħbarijiet Relatati

Scroll to Top